مشاوره پزشکی

من بیستو پنچ سال است پسوریازیست دارم با تمام مراجعتم تا حالا به درمان مطلوب نرسیدم خارش وسوزش امانم را بریده دارویی برای پسوریاریسمم که در مچ پایم هست میخواهم و - پرسش ۲۴۰

زنبیل خرید