دکتر نابت تاجمیر ریاحی

پیری پوست

پیری پوست

دو نوع فرآیند پیری وجود دارد؛ پیری درونی (ذاتی) و پیری بیرونی (خارجی). ◾پیری درونی یا تقویمی (بر اساس سن) بر پوست کل بدن از

ادامه مطلب »
زنبیل خرید